- http://www.evietmusic.com/shop/images/products/Thuy_Nga/mp3/luubichluongtungquangthuytien_lienkhucyeuyeuhetcontim,hayyeunhuchuayeulannao,yeuemdailau,vatoicungyeuem.mp3

Album/Playlist
Vi Yeu 2 (Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang)Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em - Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien 3098
02. Vang Anh Mua Dong Luu Bich 1503
03. Tha La Quen Di Luong Tung Quang 1083
04. Hoi Nguoi Doi Gian Thuy Tien 1172
05. Medley 80 Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1374
06. Khoc Tren Vai Anh Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1137
07. Heart Breaker Luu Bich 687
08. Cho Mot Tieng Yeu Thuy Tien 960
09. Lang Le Luong Tung Quang 667
10. Amore Mio Thuy Tien, Luu Bich 1057

Related Videos