- http://www.evietmusic.com/shop/images/products/Thuy_Nga/mp3/luubichluongtungquangthuytien_lienkhucyeuyeuhetcontim,hayyeunhuchuayeulannao,yeuemdailau,vatoicungyeuem.mp3

Album/Playlist
Vi Yeu 2 (Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang)Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em - Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien 3153
02. Vang Anh Mua Dong Luu Bich 1566
03. Tha La Quen Di Luong Tung Quang 1145
04. Hoi Nguoi Doi Gian Thuy Tien 1212
05. Medley 80 Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1422
06. Khoc Tren Vai Anh Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1185
07. Heart Breaker Luu Bich 715
08. Cho Mot Tieng Yeu Thuy Tien 1006
09. Lang Le Luong Tung Quang 684
10. Amore Mio Thuy Tien, Luu Bich 1112

Related Videos