- http://www.evietmusic.com/shop/images/products/Thuy_Nga/mp3/luubichluongtungquangthuytien_lienkhucyeuyeuhetcontim,hayyeunhuchuayeulannao,yeuemdailau,vatoicungyeuem.mp3

Album/Playlist
Vi Yeu 2 (Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang)Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em - Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien 3057
02. Vang Anh Mua Dong Luu Bich 1471
03. Tha La Quen Di Luong Tung Quang 1058
04. Hoi Nguoi Doi Gian Thuy Tien 1140
05. Medley 80 Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1356
06. Khoc Tren Vai Anh Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1113
07. Heart Breaker Luu Bich 679
08. Cho Mot Tieng Yeu Thuy Tien 931
09. Lang Le Luong Tung Quang 659
10. Amore Mio Thuy Tien, Luu Bich 1033

Related Videos