- http://www.evietmusic.com/shop/images/products/Thuy_Nga/mp3/luubichluongtungquangthuytien_lienkhucyeuyeuhetcontim,hayyeunhuchuayeulannao,yeuemdailau,vatoicungyeuem.mp3

Album/Playlist
Vi Yeu 2 (Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang)Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em - Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien 3018
02. Vang Anh Mua Dong Luu Bich 1419
03. Tha La Quen Di Luong Tung Quang 1019
04. Hoi Nguoi Doi Gian Thuy Tien 1105
05. Medley 80 Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1286
06. Khoc Tren Vai Anh Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1079
07. Heart Breaker Luu Bich 652
08. Cho Mot Tieng Yeu Thuy Tien 877
09. Lang Le Luong Tung Quang 648
10. Amore Mio Thuy Tien, Luu Bich 969

Related Videos