- http://www.evietmusic.com/shop/images/products/Thuy_Nga/mp3/luubichluongtungquangthuytien_lienkhucyeuyeuhetcontim,hayyeunhuchuayeulannao,yeuemdailau,vatoicungyeuem.mp3

Album/Playlist
Vi Yeu 2 (Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang)Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em - Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Lien Khuc Yeu: Yeu Het Con Tim, Hay Yeu Nhu Chua Yeu Lan Nao, Yeu Em Dai Lau, Va Toi Cung Yeu Em Luu Bich, Luong Tung Quang, Thuy Tien 3136
02. Vang Anh Mua Dong Luu Bich 1546
03. Tha La Quen Di Luong Tung Quang 1118
04. Hoi Nguoi Doi Gian Thuy Tien 1201
05. Medley 80 Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1402
06. Khoc Tren Vai Anh Luu Bich, Thuy Tien, Luong Tung Quang 1173
07. Heart Breaker Luu Bich 709
08. Cho Mot Tieng Yeu Thuy Tien 993
09. Lang Le Luong Tung Quang 679
10. Amore Mio Thuy Tien, Luu Bich 1092

Related Videos