http://mp3.zing.vn/xml/song-xml/LGxnTZGaplSSJbStkFcTFHkm -

Album/Playlist




Sự Lựa Chọn Sai Lầm - Trương Y Du



Nối Vòng Tay Lớn (Remix) - Trương Y Du


Mute Sound Ads
No. Song Title Singers Views
01. Sự Lựa Chọn Sai Lầm Trương Y Du 68
02. Lựa Chọn Anh Là Em Trương Y Du 116
03. Chia Tay Thử (Remix) Trương Y Du 99
04. Nối Vòng Tay Lớn (Remix) Trương Y Du 35
05. Sự Lựa Chọn Sai Lầm (Beat) Trương Y Du 55
06. Lựa Chọn Anh Là Em (Beat) Trương Y Du 61
07. Chia Tay Thử (Remix) (Beat) Trương Y Du 96
08. Nối Vòng Tay Lớn (Remix) (Beat) Trương Y Du 82

Related Videos