Search Vietnamese Lyrics Database (12,171 Songs)

3028 Views


Bắc Kim Thang


Tác giả: Dân Ca

Bắc kim thang
cà lang bí rợ
cột qua kèo
là kèo qua cột
chú bán dầu
qua cầu trợt té
chú bán ếch
ở lại làm chi
con le le
đánh trống thổi kèn
con bìm bịp thổi tò tí te ... tò te


Related Videos for Bắc Kim Thang