» Việt Live Show

Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà - Minh Phụng, Minh Vương