» Việt Karaoke

Vâng Trăng Khóc - Nhật Tình Anh, Khánh Ngọc