» Việt Karaoke

Lỗi Lầm - Phan Đình Tùng, Ngô Mai Trang