http://www.youtube.com/v/7cChXCiPxkc

» Nhạc Việt Nam

LK Duyên kiếp -Trăm nhớ ngàn thương - Băng Tâm, Đan Nguyên